Napi igék

Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)

Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (Jn 18,37c)

Mt 26,6-13 • Mk 14,53-65

BÖJT HATODIK VASÁRNAPJA (PALMARUM)

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! (Mt 21,9)

Áldjátok Istent a gyülekezetekben…! (Zsolt 68,27)

Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! (Jn 12,12-13)

Jn 12,12-19 • Fil 2,5-11 • Zsolt 88

Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! (Zsolt 115,2-3)

[Isten] láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. (Róm 1,20a)

Lk 18,31-43 • Mk 14,43-52

Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram! (Zsolt 89,16)

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8b-9)

Zsid 10,1.11-18 • Mk 14,32-42

Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. (Zsolt 71,17)

Akkor  [Simeon] karjába vette [a gyermek Jézust], áldotta Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet… (Lk 2,28-30)

Jer 15,15-21 • Mk 14,26-31

ÁPRILIS

Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban… (1Kor 15,42b)

Örvendezni [fogok] népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. (Ézs 65,19)

Jézus mondja: Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek… (Jn 16,22)

Zsid 9,11-15 • Mk 14,17-25

Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az ÚR templomát. (Zak 6,15a)

[Jézus Krisztusban] ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által. (Ef 2,22)

Jób 19,21-27 •  Mk 14,12-16

Ha elesik valaki, nem kel-e föl? Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? (Jer 8,4)

Jézus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el… (Jn 6,37)

Ef 2,11-16 • Mk 14,1-11

BÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA (JUDICA)

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)

Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, ments meg az alattomos és álnok emberektől!  (Zsolt 43,1)

Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. (Zsolt 142,4a)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban… (2Kor 1,3-49

Mk 10,35-40 • Zsid 5,(1-6)7-9(10) • Zsolt 102

Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. (Zsolt 147,11)

Jézus mondja: Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám. (Mk 3,35)

Jn 14,15-21 • Mk 13,28-37

Események