Napi igék

Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. (Zsolt 33,21)

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok… (1Thessz 5,16-17)

Róm 4,1-8 • 1Móz 19,30-38

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöltözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön… (Ézs 55,10-11)

Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. (Jn 15,7-8)

5Móz 7,6-12 • 1Móz 19,15-29

Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni? Én, az ÚR vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan éelte és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. (Jer 17,9-10)

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal 6,9)

Lk 19,1-10 • 1Móz 19,1-14

HETVENED VASÁRNAP

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18)

Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. (Zsolt 18,4)

A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. (préd 7,14)

Nézzétek meg az égi madarakat: Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

Mt 20,1-16 • Fil 2,12-13 • Zsolt 62

Jákób fogadalmat tett Istennek: […] bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. (1Móz 28,22)

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. (2Kor 9,6)

4Móz 6,22-27 • 1Móz 18,16-33   

Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?! (Ézs 29,16)

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett… (Ef 2,10)

Jel 1,(9-11)12-18 • 1Móz 18,1-15

JÉZUS BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. (Gal 4,4)

Az ÚR pedig ezt mondta nekem: […] gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. (jer 1,12b)

Jézus mondja: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hlgy érvénítelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. (Mt 5,17)

2Kor 4,1-5 • 1Móz 17,15-27

FEBRUÁR

Akkor ezt mondta Sára: Nevetségessé tett engem az Isten… (1Móz 21,6)

Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! (Zak 1,3b)

Az Úr […] türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. (2Pt 3,9)

Jel 1,(1-2)3-8 • 1Móz 17,1-14

De te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. (Zsolt 102,28)

Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő… (Jel 1,4b)

Jn 1,43-51 • 1Móz 16,1-16

Ő [az ÚR] vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk… (Józs 24,17b)

És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (mt 28,20b)

2Kor 3,(9-11912-18 • 1Móz 15,1-21

Események