Napi igék

Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. (Péld 15,16)

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van… (Zsid 13,5a)

1Móz 16,6b-14 • Mt 20,29-34

MIHÁLY ARKANGYAL ÜNNEPE

Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. (Zsolt 34,8)

Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! (Zak 8,23b)

Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? (Róm 10,14c)

Lk 10,17-20 • Mt 20,17-28

Nem taszítja el népét az ÚR, nem hagyja el örökségét. (Zsolt 94,14)

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. (Fil 3,20)

Fil 1,18b-26 • Mt 20,1-16

[Isten] kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. (Zsolt 95,4)

Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! (Jel 14,7b)

Mk 5,21-24.35-43 • Mt 19,27-30

Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. (Zsolt 31,8)

Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. (Mk 5,19b)

Ézs 38,9-20 • Mt 19,16-26

Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. (Zsolt 33,4)

Jézus mondja: Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Mt 24,35)

Róm 6,19-23 • Mt 19,13-15

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem! (Zsolt 42,2)

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az ÚR! (3Móz 19,18b)

Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. (Lk 10,33-34)

Jn 11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45 • 2Tim 1,7-10 • Zsol 114

Ne félj, mert nem vallasz szégyent… (Ézs 54,4a)

Pál írja: Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,13-14)

Mk 12,41-44 • Mt 19,1-12

Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenednek, az ÚRnak dicsőségére, Izráel Szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. (Ézs 55,5)

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön… (Ef 3,14-15)

1Kor 7,17-24 • Mt 18,21-35

Azt gondoltam, hogy félni fog engem, és megfogadja az intést… (Zof 3,7a)

Azután [Jézus] bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”… (Lk 19,45-46)

Lk 10,38-42 • Mt 18,15-20

Események