Napi igék

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. (Zsolt 139,5)

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? (Róm 8,35)

Mt 7,21-27(28-29) • Mt 24,29-31

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI (REMÉNYSÉG) VASÁRNAP

Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé. (2Kor 5,10)

Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izráel fiai: Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket. (Bír 10,10)

Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. (Kol 1,13-14)

Mt 25,31-46 • Róm 14,(1-6)7-13 • Zsolt 115

Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti. (1Sám 2,10)

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. (Mt 25,31-32)

Mk 13,1-8 • Mt 24,15-28

A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédére. (Péld 10,19)

Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. (Jak 3,9-10)

2Kor 6,1-10 • Mt 24,1-14

Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! (Zsolt 118,25)

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. (Fil 2,13)

1Jn 2,18-26(27-29) • Abd 1-21

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3)

[Jézus Krisztusban] lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert az ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.

(Kol 2,9-10)

Zsid 13,1-9b • Náh 3,1-19

Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. (Ez 34,11)

Amikor [Jézus] látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. (Mt 9,36)

Jer 18,1-10 • Náh 2,1-14

Mert ha nem hallgattok az Úr szavára…, akkor ellenetek fordul az Úr, ugyanúgy, mint őseitek ellen. (1Sám 12,15)

Pál írja: De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. (Róm 16,19b)

1Pt 4,7-11 • Náh 1,1-14

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTIT MEGELŐZŐ (ÍTÉLET) VASÁRNAP

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. (Zsolt 127,1b)

Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,7)

Lk 17,20-24(25-30) • Róm 8,18-32 • Zsolt 22,23-32

Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? (Ézs 40,13)

Nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. (ApCsel 17,29)

Péld 3,1-8 • Jób 42,10,17

Események