Napi igék

De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem: meg is fog hallgatni istenem! (Mik 7,7)

A reménység pedig nem szégyenít meg. (Róm 5,5)

Ez 2,3-8a • Mt 6,1-4

A mélységből kiáltok hozzád, uram! Uram, halld meg szavamat. (Zsolt 130,1-2)

Jézus így szólt a tanítványokhoz: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (mt 14,27)

Róm 9,14-23(24-26) • Mt 5,38-48

Akinek szilárd a jellemez, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. (Ézs 26,3)

De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. (Zsid 6,11)

Gal 1,13-24 • Mt 5,33-37

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka. (Ef 2,8)

Így szól az Úr: Szeretetet kívánok és nem áldozatot, Isten ismeretét és nem égőáldozatokat. (Hós 6,6)

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (1Kor 13,13)

Lk 5,1-11 • 1Kor 1,18-25 • Zsolt 119,89-96

Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. (Ézs 11,9)

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy  [Krisztusban] lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (Kol 1,19-20)

Jón 4,1-11 • Mt 5,27-32

Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. (Zsolt 119,109)

Pál írja: Ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. (1Thessz 1,6)

Fil 2,1-5 • Mt 5,21-26

Türelmes az Úr, de nagy a hatalma; senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül. (Náh 1,3a)

A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok. (2Pt 3,15)

1Kor 12,19-26 • Mt 5,17-20

Bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára. (Dán 9,14b)

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jak 1,17)

Mk 11,(20-21)22-26 • Mt 5,13-16

Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiábavalóság. Ezért féld az Istent! (Préd 5,6)

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. (Jak 1,5)

2Kor 2,5-11 • Mt 5,1-12

Csak próbára tesz benneteket az Úr, a ti Istenetek, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e. (5Móz 13,4)

Tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. (Róm 5,3-4)

Gal 6,1-5 • Mt 4,18-25

Események