Napi igék

Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik. (2Móz 13,21)

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. (Zsid 2,1)

ApCsel 4,32-37 • Mt 16,13-20

Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. (Zsolt 119,14)

Azért minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő kamrájából. (Mt 13,52)

5Móz 24,(10-13)17-22 • Mt 16,1-12

Hol vannak isteneid, amelyeket magadnak csináltál? keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak! (Jer 2,28a)

Ekkor [Jézus] felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. (Mt 8,26)

Ám 5,4-15 •  Mt 15,29-39

A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. (Ám 5,14)

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. (Fil 2,5)

Mt 12,1-8 • Mt 15,21-28

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Szeretlek, Uram, erősségem! (Zsolt 18,2)

Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt…, könnyeivel kezdte öntözni [Jézus] lábát, és megkente olajjal. (Lk 7,37-38)

Lk 10,25-37 • 1Jn 4,7-12 • Zsolt 78,32-55

Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket. (Ez 34,23)

Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. (Jn 10,14)

Ézs 57,15-19 • Mt 15,1-20

Miért is ad [Isten] a nyomorultnak világosságot és életet annak, aki megkeseredett, akik várják a halált, de hiába. (Jób 3,20-21)

Mivel [Jézus] maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. (Zsid 2,18)

Mt 12,15-21 • Mt 14,22-36

Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket! (1Kir 18,37)

Pál írja: Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes. (Fil 1,9-10)

Jak 5,13-16 • Mt 14,13-21

Ne kerüld meg a törvényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. (5Móz 16,19)

Hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja! (2Tim 2,19)

ApCsel 9,31-35 • Mt 14,1-12

Nap és pajzs az Úr. (Zsolt 84,12)

Pál írja: Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

Mk 3,1-10(11-12) • Mt 13,53-58

Események