Napi igék

Isten így szól: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsolt 50,15)

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

2Thessz 3,6-13 • Lk 12,35-48

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik… (Ézs 53,7)

Mikor gyalázták [Krisztust, ő] nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. (1Pt 2,23)

Mk 10,2-9(10-12)13-16 • 2Kor 3,3-6(7-9) • Zsolt 62

Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram.. (Ézs 26,8)

Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé… (2Kor 5,10)

ApCsel 14,8-18 • Lk 12,22-34

Felebarátodat ne sanyargasd és ne rabold meg! (3Móz 19,13a)

Jézus mondja: És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük! (Lk 6,31)

Jer 17,13-17 • Lk 12,13-21

Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége… (Zsolt 146,5)

Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. (Lk 21,19)

Mt 8,14-17 • Zsid 12,1-12

Az ÚR szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. (1Sám 3,4)

Az Úr… ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok… (ApCsel 18,9-10)

Lk 13,10-17 • Zsid 13,15-25

Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket (Dán 9,18c)

[Krisztus Jézusban] van bátorságunk és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

Lk 5,12-16 • Zsid 13,9-14

Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR -: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Lk 21,33)

2Móz 15,22-27 • Zsid 13,1-8

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok… (Jer 17,14)

Néped özítője te vagy, Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak! (Óegyházi hagyomány)

Akkor ezt mondta Naamán: Nem készít többé a te szolgád sem égőáldozatot, sem véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak! (2Kir 5,17b)

Pál írja: Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul… (Róm 12,1)

Mk 2,1-12 • Jak 5,13-16 • Zsolt 32

Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el (…) az isteneket (…), és az Urat szolgáljátok! (Józs 24,14)

Jézus mondja: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen: és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is… (Jn 12,26a)

Mt 5,17-24 • Zsid 12,18-29

Események