Napi igék

Az én Istenem fénysugarat küld nekem a sötétbe. (Zsolt 18,29b)

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. (Lk 1,78-79)

Mt 9,35-10,1 • 1Pt 4,12-19

Ámósz ezt mondta: Ó, URam, URam! Bocsáss meg! Mi lesz így Jákóbbal, hiszen oly kicsiny? Megbánta ezt az ÚR: Nem történik meg! – mondta az ÚR. (Ám 7,2b-3)

Jézus így szólt: Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited… (Lk 22,31-32a)

Jn 10,1-10 • 1Pt 4,1-11

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP (MISERICORDIA DOMINI)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. […] Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27-28)

Az ÚR kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét Lelke erejével. (Zsolt 33,5-6)

Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. (Zsolt 18,33)

Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. (1Kor 1,25b)

Jn 10,11-16(27-30) • 1Pt 2,21b-25 • Zsolt 136

Ő [Isten] megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. (Dán 6,28a)

Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20b)

ApCsel 8,26-39 • 1Pt 3,18-22          

Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR. (Ez 16,62)

Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9,16)

Jel 7,13-17 • 1Pt 3,13-17

Én, én vagyok a vigasztalótok! Miért félsz a halandótól, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? (Ézs 51,12)

Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számonkéri tőletek a bennetek élő reménységet. (1Pt 3,15b)

1Pt 2,1-10 • 1Pt 3,8-12

Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! (Ézs 43,3a)

És hang hallatszott a felhőből: ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok! amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. (Lk 9,35-36a)

Ézs 66,6-13(14) • 1Pt 3,1-7

Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. (Ez 18,23)

Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Jób 42,7-12(14-17) • 1Pt 2,18-25

Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. (Zsolt 112,1b)

Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. (1Pt 2,21b)

1Jn 6,1-5 • 1Pt 2,11-17

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP (QUASI MODO GENITI)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3)

Mint a ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja! (1Pt 2,2)

Izráel fiai ekkor azt mondták az ÚRnak: Vétkeztünk. Tégy velünk bármit, ahogy jónak látod, csak ments most meg bennünket! (Bír 10,15)

A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! (Lk 18,13)

Jn 20,19-20(21-23)24-29 • 1Pt 1,3-9 • Zsolt 134

Események