Napi igék

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13)

5Móz 33,1-4(7.12-16) • 1Kor 2,10-16

Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. (Ézs 2,11)

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. (Gal 6,7a)

Jer 14,1-9 • 1Kor 2,1-9

Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól… (Zsolt 116,8)

[Jézus] megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak  (Zsid 2,15)

ApCsel 15,22-31 • 1Kor 1,26-31

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Harcolt meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (1Tim 6,12)

Gal 5,1-6 • 1Kor 1,18-25

Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem igátok jármát, hogy fölegyenesedve járhassatok. (3Móz 26,13)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Róm 9,31-10,8 • 1Kor 1,10-17

Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17-18)

5Móz 4,5-13 • 1Kor 1,1-9

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldják nevedet. (Zsolt 66,4)

Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. (Ez 18,27)

Pál írja: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. (1Tim 1,15)

Jn 2,1-11 • 1Kor 2,1-10 • Zsolt 133

Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te? (5Móz 3,24b)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Mt 6,6-13 • Mk 3,31-35

Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az Úr… Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! (2Móz 10,3)

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! (Mt 10,16)

Kol 2,1-7 • Mk 3,20-30

Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre! (Zsolt 119,64)

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… (2Tim 3,16)

Ef 1,3-10 • Mk 3,13-19

Események